FJKM Ambavahadimitafo

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

Fanekem-pinoana faharoa

Isika mino an’ Andriamanitra Iray, Ray Tsitoha,
Mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita.
Ary an’ i Jesoa Kristy Tompo Iray, Zanaka lahy Tokan’Andriamanitra,
Nateraky ny Rainy talohan’ izao rehetra izao,

Ny Mazava avy amin’ny Mazava.
Andriamanitra tokoa avy amin’Andriamanitra,
Nateraka fa tsy natao,
Miray amin’ny Ray ny zavatra rehatra :
Izy no nahariana izao tontolo izao.

Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika
Dia nidina avy tany an-danitra Izy,
Ary nataon’ny Fanahy Masina nofo avy tamin’ i Maria Virijiny,
Dia tonga olona Izy.

Nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin’ny nanapahan’ i Potio Pilato Izy. Maty Izy ka nalevina.
Nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo araka izay voasoratra Izy.
Niakatra ho any an-danitra Izy,
Ary mipetraka eo an-tanana ankavanan’ny Ray.
Avy any no hiaviany, indray amin’ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany.

Isika mino ny Fanahy Masina, Tompo sady mpanome aina,
Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka ka itsaohana sy ankalazaina miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka.
Izy dia niteny tamin’ny vavan’ny mpaminany.

Isika mino ny Fiangonana iray, Masina, miorina amin’ny fanambaran’ny Apostoly ary manerana izao tontolo izao.

Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan’ny maty ary ny fiainana mandrakizay.

Amena.